is toegevoegd aan uw favorieten.

Maria Monk, de zwarte non

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tijd aiin ambtsbezigheden staakt en eenige weken afwezig». Dan heet het, en bet volk gelooft het, dat zij zich afzonderen óf voor hunne studiën óf om «ich over te geven aan heilige bespiegelingen, ha keeren zij dan tot hunne bezigheden terug, dan omgeeft hen de straalkrans der heiligheid. Ik ben door mijn betrekking als zwarte non ra staat, daaromtrent inlichtingen te geven, althans ten aanzien van vele

hunner. Ik ga ze geven. . .

De priesters zijn, door hunne ontuchtige levenswijze, aan ziekten onderworpen, die geneeskundige hulp vorderen. Zy vinden die gereedelijk in het klooster der zwarte nonnen. Daar vinden zij altoos afzonderlijke ziekenkamers, ten dienste der priesters, in gereedheid.

Zij worden, om het publiek de oogeu te binden, „heilige toevluchtsoorden" genosmd. Zij werden door de abdis en de oude nonnen zorgvuldig verpleegd. Hun diëet bestond in lichte groenten, somwijlen ook met een weinig vleesch. Ik heb op de tafel van dit „heilige vertre een chirurgisch instrument zien liggen, voor bijzondere operaties geschikt. Toen ik het klooster ontvluchtte, was pater Tomba in zulk een „heilig toevluchtsoord". Somwijlen waren er meer dan éen m dezelfde kamer. De slachtoffers hunner lusten deelden in hun kwalen.

O, hoe vreesslijk ben ik in mijn verwachtingen van het nonnenleven teleurgesteld! Ik was nog maar kort in het klooster, toen ik reeds zag, dat alles op schijn en bedrog uitliep. De vroomheid, welke

6