is toegevoegd aan uw favorieten.

Maria Monk, de zwarte non

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vervolgens om mijn handen en eindelijk om mijn lijf gebonden De nemen werden zoo vast aangetrokken, dat zij in het vE mijnï duimen indrongen, zoodat ik er de litteekens nog van draag. Hierop werd nnj een bal in den mond gedrukt, en vervolgens werd ik *

t0' aan ^ Uüe£de "j Cdlen' aan de ,inkerhand. ik lag op den blooten grond, koud er. bard als hij was. Ik bleef uit-

S i?««mTk r,aChf,T!PH?niB?-eC in deczelfdfn t0«tand onbeive*mHi" ii K 8 d • dlt n"J voor verdere mishandelingen vrij. ïïff . , k bevond mij in volkomene duisternis; boven mijn hoofd S i, Cen enkek lichtslraal dwars door den kelder uit een

zeesen Het kwam'', 77 ° 'at1,g ik zo° 8de8eu ^eb, kan ik niet Ik bewonw ^ ? J V°°r ZT lang te ziju' mo-;e!ijk wel twee uren. Ik bewoog mij niet en meende te zullen sterven. Door de riemen

h?eHnlbevor/f0n " WM C" dcn bal' die tnij den mond wijdopenhield, bevond ik mij in een toestand dien ik niet kan beschrijven Ik

ben overtuigd, dat ik den volgenden morgen dood zou geweest zijn

als men m.j gedurende den nacht zoo had laten liggen Eindelifk

voor mij gCOÏ'Cn'i CU J"h^naRay stond

H t» i'- J de.. gelegenheid gezocht om onbemerkt in den kelder te sluipen, om mij te bezoeken. Zij zcide dat zij alles wüde wa-

s? biïrjf1" ? vt,oiscn' "■ -'i wï'Ls

aSs een v t 2 Éebiachi. Zij bood zich aan om voor de , een voetval te doen en om vergiffenis voor mij te vragen. Ik

mii te1 komph *'J de abJis ,naar verzoeken moest om bij

j v men. Zij deed het. Dc abdis kwam en vroeg mij of ik voor

Ï Lrf21<;ht berouw had over wat ik had gedaan. Ik gaf

daarop een toestemmend antwoord. Eu nadat ik nu een We boetM aaDgehoord, vooral om te bewijzen dat ik de moeder.

woef zii m« 'nf iteeh h-H bedr°efd d°°r mijn «gehoorzaamheid, ~r -• j' bereid was aan de nonnen wegens de gegeven

Ku den rrt,ff?DiS ^ V,agen- °»k dit s*mde ik toe en nguTerS ]os> in (!e ^ ,er. 0nl1s'agtn eu van b«eien en banden en bal verlos.. in de gezelschapskamer teruggekeerd, knielde ik voor alle non-

?kedroTveln r!, u biddende o,n vergiffenis en hare voorbede ' veroorzaak? ™ "f"8 van wonden aan miJc ^haam; wonden, Itr em n in T °°li StraffeD' d,e ik hcb ondergaan, als door de van den f.f.ese.' waarmede ik mij zelf heb gekastijd. Ik

ze en oo^miinT 111 mijn «jde, maar ook mijn duimen dragen ze, en ook mijn lippen! Door de straf van den bal, die miin linker

srhenrH geW^ tCgeU mijn ,anden d,ukte' '3 uit <*eze een stuk uitgescheurd, zooals men nog zien kan. g

kloM°erdDlaatrrhfHte ges^hiedenis»en) welke voor mijn komst in het Kioos.er plaats had, werd mij verhaald door Johanna Rav ik w»et

0 z--r goe wanneer. Het was op nieuwjaarsdag van het jaar 1834.