is toegevoegd aan uw favorieten.

Maria Monk, de zwarte non

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

terd 'E'en1"^, het gebruik' dat daarvan gemaakt

™s j° =fj«:

rr„r r„ ! ~~ gestoord xijn geworden door de vele priester«, WM-r v voordeur, op geringen afstand van hare cellen in den kelder kwamen om naar het kloneer t* „„„„ A Tl ' , ■lerhts fMnen Hat, Klooster te gaan. Aan zulk een Inden

•leents eenen dag onderworpen te wezen, dat moet reeds ondraeeliik

iL ehn.H .^eze. nonnen hadden hier reeds jaren doorgebracht, heid te in n VC medelijden met haar en wenschte haar in vrij-

gelukzaligheid inVn ï* 'f™ dacht ik aan de ^Hing : dat orie fardé meer door heme' te grooter zal wezen, naarmate wij op

aarde meer door lijden geoefend worden, en beruste in het geloof

An^n°PSU1 T «n legeD ™ worden. * '

Anderen deelden zekerlijk dit gevoe'en met mij. Op zekeren Zondagnamiddag nep een der nonnen plotseling uit: Hoe hardnekkig T t°eh de "««J" In de cellen: zij zijn nog even slVcht als on den feeLn«nevanPwat^f' £le ,mtro'PinS moest het tegenovergestelde be-

Sr:; z"aoeM "i,toki™""

deDeenaofelndêr/nnClLeB W°rden gebruikt tot tijdelijke opsluiting, als de een of andere ongehoorzaam was geweest aan de abdis. Ik heb er

abdis DdenC avnndZlen °Pïluiten' omdat »j niet terstond op bevel der dagen ^wTnlcSfn,^ ^ Z* b'e™ «

De abdis wees ons dikwijls op iets in een glazen kast, dat wij hoog V7-[eX.rr- »«. gemaakt van was en heette Agnus Dei.

wflivn H i r,r °ns oP te wijzen, als wij in den toestand der genade waren, d. i. na de biecht en voor het sacrament. Het was zeide aii,

HefTwIrn «itSR gTfe?ft. welken onze Heiland had gegeten. ?en Jf hnnH hT' dtkw^ls wij het kusten of aanzagen, had¬

den wij honderd dagen verlossing uit het vagevuur; en als wij deze

lohann'a Rav kW3m ^ vrijden ,.n goede.

inH^r van L -Wei eens ,tot miJ: Laat ons het kussen; de een of andere van onze vrienden zal er ons voor danken.

rlp11 S geweest met het overbrengen van lekkernijen

tot lan dé' Hmf oevluchts3orden". Ik ging met een presenteerblad

ï HCn ? aar °P een stommeknecht. Dan gaf ik

bevelen af. ' verw;Jderde miJ een weinig en wachtte daar

Ik zag deo bisschop eens bij een drinkpartij. Nadat hij eenige ver• klooster had gebruikt, liet hij al de nonnen bij zich komen en toen wij verschenen, gaf hij ons zijnen zegen, terwijl hij ont

lijk vond °P ïchouder le*de, wat ik al heel raar en belache-