is toegevoegd aan uw favorieten.

Maria Monk, de zwarte non

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

we<* aangewezen, om dien laster te beschamen en - zij blijven stom als°het nonnengraf, de cel van het klooster. Zij laten zoo weinig van zich hooren, a'lsof zij zich allen in de onderaardsehe «n^jdden teruggetrokken, die het klooster met de woning der Laitique s ver bindt Wij zijn overtuigd dat, sedert de hervorming, in geen Protestantsch lind zulk een openbare verachting van de publieke opinie heeft Dlaats gehad. Hoe weinig nu ook de Roomsche priesters om die SSleèvcf vl.,1 i» een land w»,r de inqui.i.ie hun benl en de wereldlijke macht hun speurhond is, zij moesten toch, zou men zeggen een weinig achting hebben voor de meening der Protestanten ten hunnen aanzien, cn een weinig vrees om zoo ten toon gesold te worden voor hunne oogen. Wij herhalen daarom plechtig en era tig . dat de daadzaken, die Maria Monk, met bstrekkingtothetkioosterHotel Dicu te Montreal verhaalt, zoo ontwijfelbaar zijn al» het bestap d.r nonnen en puesters zelf; - -lat het karakter de grorMbeginselen en het leven der Jezuieten en nonnen in Kanada zeer gelijkend geportre teer l zijn, en dat de trouwe tegenhangers daarvan zijn het karakter de grondbeginselen en het leven der priesters en barmhartige zusters in de Vereenigde Staten; dat vele meisjesscholen, aan wier hoofd nonnen staan, niets anders zijn dan strikken, om jeugdige pesonente brengen in de macht van Roomsche Priesters, en dat het toelaten van kloosters in Amerika en in Engeland hoogverraad is tegen God de menschelijkheid."

BEWIJS DAT DE ONDERAARDSCHE GANG, LEIDENDE VAN HET SEMINARIUM NAAR HET KLOOSTER DER ZWARTE NONNEN, WERKELIJK BESTAAT.

De vijanden van Maria Monk hebben het bestaan van die gang geloochend. Dat men geweigerd heeft, om de door Maria I .on,c beschrevene plaatselijke gesteldheid door onpartijdige P""°"€n^laten opnemen kan als voldoend bewijs worden aangemerkt, da (ie J zuieun X Montreal reden hebben, cm een onderzoek te vreezen ; doch er zijn nog andere, talrijke en niet te verwerpen getuigen, we het bestaan van die gang waarborgen. De heer W.lks en andere inwoners van Montreal verzekeren, dat zij reeds voor larg van deze gang hoorden , behalve dit ligt het nummer voor oas van dai Boston Recor^ei van