is toegevoegd aan uw favorieten.

Maria Monk, de zwarte non

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gang, om den wille van ontuchtigheid, bestendig verkeer hadden met

de nonnen. _

THOMAS HOGAN.

Beeedigd in mijn tegenwoordigheid den 2ósten October 1836.

Wm. BOGARDUS, Commissaris.

„Ik verklaar hierbij, op het plechtigst, dat de overledene eerwaardige Mr. Christmas mij, ten jare 1825, in de onderaardsche gang tusschen het seminarium en het klooster Hotel Dieu gebracht heeft, en dat wij naderhand dikwijls boven die gang hebben gestaan. Nog later heb ik die gang menigmaal met anderen bezocht, bijzonder ten tijde toea aan de hoofdkerk in Montreal gearbeid werd. De menigte sprak zonder terughouding van het schandelijk verkeer, dat daardoor gemakkelijk werd gemaakt.

Ik moe» hier nog bij verklaren, dat de zedeloosheid der priester* van Kanada zoo duidelijk en algemeen bekend is als het zonlicht en de sneeuw, met name hunne speelzucht, hunne onmatigheid, hun strafbaar verkeer met de vrouwen, hun schandelijk beladen van de deugd hunner vrouwelijke biechtkinderen. Een priester, die nog leeft, heeft aich, in e«n roes, eens op dingen beroemd, die ik met geen ordentelijke woorden noemen kan. — Hij was de vader van bijna geheel zijn kerspel!!!

Ik verzeker allerplechtigst, dat ik te Montreal, Three-Rivers en Quebec bijna alle soorten van gruwelen heb hooren vertellen als gewone dingen in het leven van priesters en nonnen, gruwelen, zooals Maria Monk heeft geteekend.

GEORGE BOURNE."

S