is toegevoegd aan uw favorieten.

Maria Monk, de zwarte non

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

No. 34. E. T. FEENSTRA KUIPER. Jeugdige Zondaars te Constantinopol, zedenschets niet * fotografis<ho afbeeldingen. De hier geschetste zonden zijn diep geworteld en worden juist donr «omtnige Westerlingen in de hand gewerkt, maar is en bljjft in één woord afschuwelijk. P'Ü8 f '-25

No. 35. L. M. HEUMANS. De Spiegel der Waarheid, moralis.Hticn over liefde, prostitutie en huwelijk. Prijs ƒ 1.25.

No. 3K. PAUL IlllflB Ziekten onzer samenleving. Misdaad en Prostitutie. Prijs/1.25

No. 37. S. C. KAPFF. Onderrichting aangaande geheime Zonden, hare gevolgen, genezing en verhoedmg. Prijs f 1.25

No. 38. R. A. WESTERHOUT. Het geslachtsleven onzer voorouders in de Middeleeuwen. Pni9 f

No. 39. Dr. EDM. DUPUUY. De Prostitutie bij de Volken der Oudheden, met afbeeldingen. P'U8 f 2.40

No. 40. CORV1N WIERB1TSKY. De Papenspiegel, vertoont de Rootusche Kerk in hare ware gedaante met 40 platen. Prijs/ V.'JO

No. 41. H. C. COAPE. In het net der Jezuïten, met 5 platen.

Prijs f ».90

No 42. FREI). W. H. EMONS. Moderne Judassen, verhaal uit liet Droogstoppelras. Prij8 f 1-VO

No. 43. Dr. W. ZUIDEMA. Waar is de kuil der Moordenaren P Prü8 f *-40

No. 44. Dr. S. Sr. CORONEL. Nieuwe Atlas der in- en uitwendige deelen van het menschelijk lichaam e» Anatomie, ten behoevo van het onderwijs en voor zelfstudie. Aft», niet tekst.

Prys f 0.40

No. 45. Dr G. A. KUflFF. De Geslachtsorganen van den Man en de Vrouw. Hun in en uitwendige bouw, verrichtingen en misvormingen met beschrijving, benevens eenige der nierkwaardigste geyalleu van Hermsphruditisme (mensch van beiderlei kunne). Met 6i> naar de natuur getctkende afbeeldingen. PfU8 / 2 40

No. 46. Staat het eene Vrouw of Meisje vrij een Man ol Jongeling ten huwelijk te viagenP Ik zou mij schuldig moeten maken aan indiscretie, wanneer ik wilde bewijzen, boovele gelukkjte huwelijken reeds door dit interesnante bo*ft: „Hoe verkrijg ik een goeden man?" van PAULA DE MAN 1 LU AZZA, gesloten *!)iu