is toegevoegd aan uw favorieten.

Ons toonstelsel

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zoo ontstond naast de harmonische, met verhoogde septime, de melodische mineurtoonladder, met verhoogde septime en verhoogde sext.

Tevens oordeelde men, dat de chromatische wijziging v an de septime, en bijgevolg ook die van de sext, in de daling van de toonladder niet noodig was, — immers daar volgt op de septime niet de grondtoon — en bracht 'le daling tot haar oorspronkelijken vorm terug.

Omdat aldus in haar daling de oorspronkelijke toonladder bewaard is gebleven, beschouwt men de melodische toonladder, hoewel zij later dan de harmonische ontstaan is, als de oudste. Bovendien, al bestond lang vóór dien tijd in verschillende harmonieën het karakter van de harmonische toonopvolging reeds, eerst in de 19« eeuw is men er toe overgegaan, dat in een toonladder weer te geven, en de harmonische mineurtoonladder te schrijven. We zullen dus eerst de melodische toonladder behandelen, en op de harmonische later terugkomen.

Melodische niineurtoonladder.

Bij de melodische mineurtoonladder zijn dus rijzing en daling ongelijk: de daling is de eigenlijke, de oorspronkelijke toonladder; de wijzigingen in de rijzing zijn alleen ter wille van 't gehoor aangebracht.

Daaruit volgt, dat de voorteekening var. een melodische mineurtoonladder alleen aan de daling wordt ontleend, en de verhoogingen van sext en septime, die eigenlijk laddervreemde teekens zijn, er niet in worden opgenomen.

De toonladder van a, zooals ze hierboven is afgebeeld, heeft dus geen voorteekening, omdat haar daling geheel uit stamtonen bestaat, en is om dezelfde reden de model- of