is toegevoegd aan uw favorieten.

Nederlandsche gids op de Parijsche tentoonstelling in 1900

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

een bizonder belang stelt in een bepaald onderwerp, de aanwijzingen te geven, waardoor hij, met zijne vakkennis gewapend, zonder te veel dwaling zijn weg zal knnnen vinden.

Met dit doel zijn door een tijdelijk te Parijs vertoevend Nederla ndschen architect de plattegronden voor dezen gids vervaardigd, zoodat zij duidelijk, gemakkelijk te raadplegen en toch niet omslachtig zijn.

Onze wensch reikt nog verder. Op de tentoonstelling hoop ik den weg te knnnen wijzen, en na het tentoonstellingsbezoek, hoopt dit werkje de bescheiden vriend te zijn, die niet m oede wordt de herinnering aan de aangename uren te Parijs doorgebracht, weder voor den geest te roepen. Het woord was hiervoor niet voldoende, de teekenpen, waarmede een jong kunstenaar voor zijne landgenooten de mooiste en meest kenmerkende plekjes der tentoonstelling op het papier bracht, zal aan het geheugen dien dienst bewijzen.

Een alphabetisch register aan het einde geplaatst, stelt den gebruiker in de gelegenheid zijn eigen en niet mijn weg te volgen, zoo zijne phantasie — het genoegelijkste dat reizen brengen kan — hem op andere paden lokt.

De Parijsche wereldtentoonstelling geeft veel te genieten en zeer veel te leeren. Het genot en het nut van het Parijsche bezoek, voor de gebruikers van dezen gids vermeerderd te hebben, is de wensch van den Uitgever en van hem, dien hij met de samenstelling heeft belast.

Mr. H. Louis Israêls.