is toegevoegd aan uw favorieten.

Nederlandsche gids op de Parijsche tentoonstelling in 1900

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

snelheid geregeld, ons met zijne eigene stem de woorden te hooren die hij uitsprak. Het is slechts een beeld, maar getrouwer nabootsing is niet denkbaar, waar èn de figuur zelve, èn de eigen stem ons mechanisch teruggegeven worden.

Het nu volgend gebouw, dat tot aan de brug komt, is het zeer belangrijke Paviljoen der Stad Parijs. Dit houten gebouw van bijna 100 M. lengte, twee verdiepingen hoog, waarvan het hooge dak, evenals de omlijsting der vensters, herinneren aan den stijl van het Parijsche Stadhuis, is betrekkelijk eenvoudig gehouden, doch maakt daarom geen minder goeden indruk. Het is geheel gewijd aan de tentoonstelling van het Parijsche gemeentelijk leven.

Van de zijde, welke wij binnenkomen, zien wij het eerst de inrichting tot het verschaffen van drinkwater,-met hare reservoirs en buisleidingen. Dan volgt de gemeentetaak der bestrating, het plaveisel van hout, dat met keien en met andere grondstoffen, waaraan de besproeiing en de straatverlichting met gas en electriciteit gevoegd zijn.

De zeer uitgebreide zorg voor de openbare gezondheid, waardoor de sterfte te Parijs betrekkelijk gering is, eischt eveneens vele inrichtingen, wier modellen of werktuigen wij hier zien.

Ook de kerkhoven worden hieronder gerekend, evenals het gemeentelijk laboratorium en de hospitalen. Deze laatsten vormen den natuurlijken overgang naar het armbestuur, dat behalve interessante statistieken, ook uit zijne collectie kunstvoorwerpen — gedeelten van legaten aan het bestuur gemaakt — eenige der beste inzond, waaronder een merkwaardig oud boek. De bevolkingsstatistiek, de zeer belangrijke vakscholen, welke de gemeente gesticht heeft en onderhoudt, het veeartsenijkundig en ander onderzoek van levensmiddelen, brengen ons naar de inrichting der gemeentelijke politie. Deze eindigt in het gedeelte van