is toegevoegd aan uw favorieten.

Nederlandsche gids op de Parijsche tentoonstelling in 1900

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

helft die der vreemde staten. De onderwerpen, die hier behandeld worden zijn: Verzekeringswezen, instellingen van werkgevers, pensioenkassen, onderlinge hulpverzekeringen, spaarwezen en landbouwvereenigingen, dit aan de zijde der straat. In het middenvak vinden wij de coöperatieve verbruiksvereenigingen, de arbeidsreglementeering, de veiligheid der fabrieken en de verzekering tegen arbeidsongevallen. De rij zaaltjes aan den Seinekant stelt ons in staat kennis te maken met de coöperatieve voortbrengings- en credietvereenigingen, de vakvereenigingen, arbeidsbeurzen, winstdeeling, onderlinge vereenigingen tot zedelijke en geestelijke ontwikkeling, arbeiders-muziekvereenigingen, herkenbaar aan de vele met medailles behangen vaandels; vereenigingen tot nut van het algemeen, vrouwenrechten, leerlingwezen, kinderbewaarplaatsen en arbeiderswoningen. Wat betreft deze laatste, vinden wij hier slechts teekeningen en modellen, terwijl in de annexe van Vincennes een geheel arbeidersdorp van huizen der verschillende volken op hunne ware grootte tentoongesteld is.

In de rechterhelft van het gebouw zijn de vreemde landen, elk met zijne afdeeling. waarin dezelfde onderwerpen worden behandeld als in de Fransche helft. Onder die afdeelingen valt op het zaaltje, afzonderlijk gewijd aan de Internationale Bureaux, de meest alle te Bern gevestigde instellingen, welke, door verschillende landen gemeenschappelijk bekostigd, belast zijn met de uitvoering der groote internationale tractaten omtrent de posterijen, telegraafwezen, letterkundigen eigendom, fabrieksmerken, goederenvervoer en douanetarieven. Dit zaaltje geeft een blik op de eerste beginselen van den in verre toekomst liggenden wereldstaat.

In de Zwitsersche afdeeling vindt men de inzending van het Roode Kruis en van de Vredesbeweging. In de