is toegevoegd aan uw favorieten.

Nederlandsche gids op de Parijsche tentoonstelling in 1900

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het overzicht van den landbouw, wijnbouw, onderwijs, en ook merkwaardige afgietsels van oudheden, waaronder een

Cartbaagsch graf.

De Sou 1*8 vormen een beeld van het leven in het tegenwoordige Tunis. De huisindustrie wordt hier onder de oogen van bet publiek uitgeoefend, en hare producten worden verkocht. Afdingen behoort tot de vaste Tunesische gebruiken.

Senegal en Soedan, eene oudere Fransche kolonie met eene nieuwere, welke beide een reusachtig gebied omvatten. Het standbeeld van generaal Faidherbe prijkt in den ingang. Smeden, wevers en goudsmeden uit het land werken hier ten aanschouwe van het publiek. Belangrijk is de tentoonstelling der producten van den bodem en ook de interessante metaalnijverheid, w.o. voornamelijk de wapens.

FranSCh-Indië. Een zeer groot gebouw, vooral in evenredigheid met deze weinig beteekenende kolonie. De stijl van "bet gebouw is eene nabootsing van den Hindoestijl, welke zeer goed gelukt is. Het gebouw zelf was bestemd voor een Indischen bazaar, maar er zijn moeielijkheden voorgevallen tusschen den concessionaris en het tentoonstellengsbestuur, zoodat menn og niet weet, wat het eigenlijk worden zal.

Andalusië onder de Nlooren. Dit zeer omvangrijk gebouw, waarvan de toren van Sevilla, de beroemde Giralda, reeds van verre het oog trekt, staat half buiten de tentoonstelling. In eene omgeving, welke zoo nauwkeurig mogelijk de schoone Moorsche gebouwen uit Grenada en Sevilla weergeeft, even als een straatje uit Toledo, vinden wij behalve winkeltjes en eenvoudige plaatselijke nijverheid, ook nog een schouwburg, waarin Spaansche dansen worden uitgevoerd, en zelfs eene Corrida, waarin men eene nabootsing der steekspelen en stierengevechten kan zien. — Entrée frs. 3 en fr. 1.50.

Dahomey heeft eveneens nationalen stijl gevolgd. Het