is toegevoegd aan uw favorieten.

Nederlandsche gids op de Parijsche tentoonstelling in 1900

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

versieringen zijn door de architecten der Nederlandse lie Commissie ontworpen in overeenstemming met den Indischen stijl, en door den heer Sommer, decorateur, met veel smaak uitgevoerd. De beide huisjes dragen de namen „Pavillon Nord" en .Pavillon Sud", welke boven den ingang te lezen zijn.

Het Noorderpaviljoen bevat hoofdzakelijk de inzending der Kolonisatie. Eene groote, decoratieve kaart der Ned. Ind. Paketvaartmaatschappij neemt den achterwand in. Daartegen vinden wij een reliefplan van de haven van het Marine-établissement te Soerabaja. Langs de andere wanden zijn eveneens tal van kaarten en afbeeldingen, waarondei de voor deze tentoonstelling vervaardigde uitvoerige kaait der Indische landbouwondernemingen. Verder eenige gegevens omtrent het Indisch mijnwezen, de Ombiliën-steenkolen, de petroleumbronnen, de tabakscultuur en die van de rijst, enz. Het middengedeelte van het paviljoen wordt ingenomen door eene zeer belangrijke inzending der Ned.-Ind. militaire genie. Een Indisch kampement op Atjeh, een open kamp in het binnenland, dat van Tjinahbi, dat geroepen is de minder bruikbare kazernes aan de kust te vervangen, en het groote militaire hospitaal te Magelan zijn hier zeer goed in alle bijzonderheden na te gaan.

Ten einde het wetenschappelijk karakter der Ned.-Ind. tentoonstelling tot zijn volle recht te doen komen, is aan dit paviljoen eene leeskamer uitgebouwd, welke eene der zalen van een Javaansch vorstelijk paleis weergeeft, en waarin meubelen zijn, afkomstig uit den laatsten tijd der Oost-Indische Compagnie, door inlanders op Java op haar last vervaardigd. Eene uitgebreide literatuur betreffende Ned.-Indië is hier bijeengebracht en wordt op verzoek door den bibliothecaris ter beschikking der bezoekers gesteld.

Eene uitvoerige Fransche beschrijving: Gtiide a travers