is toegevoegd aan uw favorieten.

Nederlandsche gids op de Parijsche tentoonstelling in 1900

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

worden door de Nederlanders in het algemeen terecht niet geprezen, alleen de rooktabak voor pijpjes is bizonder zuiver en goed.

Het Paviljoen der Russische Alcoholregie, eveneens met een verkoopwinkeltje, geeft ons te zien op welke wijze de Russische regeering het drankmisbruik bestrijdt door de gevolgen van slechten brandewijn te voorkomen. Sinds eenige jaren is in Rusland de regeering de eenige kooper van alcohol, welke zij zuivert en daarna in kleine fleschjes verkoopt. Dit alcoholmonopolie bestaat in 35 Russische Gouvernementen en werpt groote winsten af, die gedeeltelijk besteed worden tot ondersteuning der Russische matigheidsgenootschappen. In het paviljoen zien wij, hoe de gerectificeerde alcohol door filters van houtskool en zand geheel van elk bijmengsel gezuiverd wordt.

Het Paleis der Vrouw. — Entree fr. 1. — Hierin is te zamen gebracht datgene, waarin alle vrouwen belang stellen: vrouwenkleeding en vrouwenarbeid, zelfs die der huisvrouw. Ook zullen er voordrachten gehouden worden door vrouwen over het feminisme.

Het Cinéorama — Entree frs. 2 en fr. 1 — is eene poging eenige verscheidenheid te brengen in de panorama s. Het wil ons den indruk geven, die een luchtreiziger zoude hebben, zoo hij op niet al te groote hoogte in een luchtballon boven de verschillende gedeelten van Europa zweefde.

Het Maréorama — Entree frs. 4 en frs. 2 — is eene soortgelijke poging als het voorgaande. Het panorama, dat onze oogen voorbij trekt, is dat van eene reis langs de kusten der Middellandsche Zee. Men wordt verondersteld op eene groote boot te zitten; om de illusie sterker te maken schudt de boot. Tegen het einde krijgt men stormweer en schudt de boot zoo hevig, dat elke kans op zeeziekte niet geheel uitgesloten is.