is toegevoegd aan uw favorieten.

Nederlandsche gids op de Parijsche tentoonstelling in 1900

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Onder de verdere inzendingen op het gebied van gezondheidsleer, zijn die omtrent waterzuivering, stadsreiniging en voorzorgen tegen besmettelijke ziekten, ofschoon zij hoofdzakelijk uit tabellen, geschriften en teekeningen bestaan, van zeer veel belang.

Naast het paleis der hygiène, begint met het paleis van Mexico de reeks der nationale paviljoens. Het paleis van Mexico is in eenvoudigen stijl opgebouwd, overeenkomstig den daar te lande thans heerschenden smaak. Inwendig is het een ruim, goed georganiseerd tentoonstellingsgebouw, waarvan het aan het uiteinde aangebrachte ontvangstsalon vermelding verdient, ook al, omdat daarin hedendaagsche kunst ten toon is gesteld. Overigens vinden wij hier allerlei soorten Mexieaansche producten, w.o. die der rijke mijnen, eenvoudige industrie-voortbrengselen en een overzicht deiwerkzaamheid van de Regeering. De naburige Staat. Guatamala heeft in een gedeelte van dit paleis plaatsing voor zijne producten gevonden.

Tegenover het paleis van Mexico staat het Perspaviljoen Dit is eene navolging van het „Maison de la Presse", dat bij de Amsterdamsche feesten van 1898 bij alle vreemde journalisten zulk een buitengewonen bijval vond. De navolging is niet zoo goed geslaagd als het origineel. De toegang tot dit paviljoen is gereserveerd voor de houders van perskaarten, het er aan verbonden post- en telegraafkantoor heeft een afzonderlijken ingang voor het publiek.

Wij gaan thans de zeer versierde, meer bonte dan smaakvolle groot-! loopbrug over, en komen in het tweede gedeelte van de Straat der Volken. Wij zullen hier beurtelings links en rechts de paleizen binnengaan, de plattegrond wijst hunne plaatsing voldoende aan. De Straat deiVolken is, evenals de Straat van Parijs, eene rijk beschaduwde laan, wier beide zijden door paleizen en paviljoens