is toegevoegd aan uw favorieten.

Eduard Douwes Dekker

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geven. Hij had n.1. gepoogd eene soort van tijdschrift uit te geven, waarvoor zijne zuster, thans in Napels wonende, waar haar man professor is, het omslag had geteekend; dat tijd• schrift zou eene doorloopende parodie zijn op de „Ideën van Multatuli. Men durfde evenwel de uitgave niet aan.

De kinderen hielden niet van hun vader — èn — hoe ons dit ook spijten mag! — we zullen wèl doen, met ons oordeel hierover op te schorten, tot we naar ons beste weten gezegd hebben, wat ons op het hart ligt. Ik heb den vader vereerd — ik zeg volstrekt niet, dat die vereering verdwenen is, al is ze, zooals die van den heer van Nouhuijs volgens zijn schrijven in den Nederlandschen Spectator van den 28sten October 1899 veranderd — en de zoon, in wien ik nog altijd min of meer den Kleinen Max blijf zien,

is mijn vriend. In deze omstandigheden , zal

ö '

men beweren, is het moeilijk de waarheid te ze£&en> d. w. z. onpartijdig te zijn, volkomen objectief Volkomen objectief zijn is altijd heel moeilijk; toch zal ik het trachten te zijn. Deze moeilijke arbeid lokt me aan.

Zoo langzamerhand komt men worstelend wat