is toegevoegd aan uw favorieten.

Eduard Douwes Dekker

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

heeft, zal zij er zeker niets van begrepen hebben.

Ik houd het er voor , dat Caroline heel mooi is geweest, zinnelijk schoon en vroesf vrouw,

•» o »

zooals Indische meisjes dat zijn , en rijk en van hooger stand dan hij.

V

In deze veronderstellingen ligt niets verhevens, ik erken het; maar ik zie ook de noodzakelijkheid niet in andere verhevenheid te zeggen dan die, welke de waarheid biedt.

Dekker was even 21 jaar en alles was hem vaag, de heele menschenwereld. Op aarde heeft hij nooit den weg geweten, in letterlijken zin niet en niet in overdrachtelijke opvatting. Hij leefde in zich zei ven en hield alleen rekening met zich zeiven; misschien was hem zijn eigen grenzenlooze eerzucht nauwelijks bewust, evenals hij zichzelven nauwelijks rekenschap zal gegeven hebben van zijn afkeer van den Haarlemmerdijk; heel in de verte en heel vaa^zweefde ergens eene toekomstmaatschappij , waar hij eenmaal schitteren zou, hij wist niet waar, noch hoe, noch wanneer. De wetenschap, het