is toegevoegd aan uw favorieten.

Eduard Douwes Dekker

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zuas toen ontzettend veel meer dan thans nog, want inderdaad heeft Multatuli veel ruimte in onze zeden gebracht — en d&t is zijne groote verdienste, waarvoor de vrouwen vooral verschuldigd zijn zijne nagedachtenis te vereeren.

Multatuli heeft een heel geslacht bezield — en nu moge het waar zijn, dat hij menigeen tot dwaze navolging geprikkeld heeft, in menig huisgezin ellende heeft gebracht — d&t is dan de schaduwzijde. Heel veel licht heeft hij gebracht: er is vrijwat doods en dufs opgeruimd. Ik heb daar vroeger al over gesproken. De ongelukken betreurende, door zijn stout optreden veroorzaakt, kan ik niet anders dan dankbaarheid gevoelen voor den zegen, die over ons is gekomen door zijne geschriften. Men kan hem geen grooter onrecht doen, dan zekere critici hem hebben gedaan, o. a. de beroemde van Deyssel, door zijne vrienden vooral te zoeken onder kroegloopers en Jan Rap. In vromen eerbied werd hij gelezen, en indien het mogelijk was percentsgewijze uit te drukken het aantal dergenen, voor wie de Max Havelaar, de Minnebrieven en de Ideën een zegen zijn geweest, zou dat percent hooger zijn dan datgene, wat