is toegevoegd aan uw favorieten.

Eduard Douwes Dekker

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de menschen maar hun plicht deden. Maar die plichten voor te schrijven in eene wet, achtte hij dwaasheid — tenzij misschien die voorschriften, die door hem zelf in eene wet aan zijne minderen waren gegeven. —

In de ambtenaarswereld van onzen tijd was hij onmogelijk. Zoolang dergelijke ambtenaren ondergeschikte, geringe ambtenaartjes blijven, doen ze weinig kwaad, doch waar zij „hooger" komen, worden ze gevaarlijk. Zóó oordeelt ,,de wereld", daardoor blijk gevend van zelfkennis en van instemming met Multatuli's beschouwing. En de wereld heeft te veel ervaring van „verlichte despoten", dan dat ze hare toekomst met eoed vertrou-

o

wen andermaal in hunne handen zou durven stellen.

Wij kunnen niet genoeg dankbaar zijn voor Dekker's opmerkingen, wenken, voor zijne scherpe critiek en behartigingswaardige raadgevingen — maar als Hervormer op maatschappelijk gebied kunnend menschen hem evenmin als Mentor nemen, als onze heemraadschappen het hadden kunnen doen, wien hij eigenlijk den raad gaf, alle dijken door te steken, om door aanslibbing ophooging van onze polders te verkrijgen en hooge dij ken voor de toekomst overbodig te maken.