is toegevoegd aan uw favorieten.

Evolutie, revolutie en het anarchistisch ideaal

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ringen die onder haar regeering gemaakt waren, alsof deze groote evolutie te danken was aan de blondere verdiensten van deze vorstin? Toch had deze middelmatige persoon niets anders te doen dan 60 lange jaren te blijven zitten op den troon, daar de grondwet waaraan zij zich moet houden, haar noodzaakte tot politieke onthouding gedurende meer dan een halve eeuw. Millioenen menschen saamgedriikt op de straten voor de vensters, op stellingen wilden beslist hebben dat zij het almachtige genie was van den Engelschen voorspoed. De openbare huichelarij eischte het misschien, omdat de officiëele apotheose van de keizerin-koningin aan de natie toestond zichzelve in waarheid te vereeren. Stemmen van onderdanen ontbraken echter in dit koncert: men zag Iersche hongerlijders de zwarte vlag planten en in de steden van Indië zag men hoe de groote menigte zich wierp op het paleis en de kazernes.

Maar er zijn omstandigheden waarin de lof van het gezag minder ongerijmd is en zelfs bij den eersten aartblik volkomen gerechtvaardigd schijnt. Het kan gebeuren dat een goede vorst, b.v. een Marcus Aurelius, eert minister met edelmoedige gevoelens, een filantropisch ambtenaar, in één woord een weldoend despoot zijn gezag gebruikt ten voordeele van deze of die klasse des volks; eenigen maatregel neemt nuttig voor allen; de afschaffing besluit van een noodlottige wet; zich stelt aan de zijde der verdrukten om zich te wreken op machtige onderdrukkers. Dat is een gelukkige samenvloeiing van omstandigheden, maar door de voorwaarden zelf van het milieu hebben zij plaats op een bizondere wijze, want de grooten hebben meer gelegenheid dan alle anderen om mis-

EV0LUT1E. 2

r