is toegevoegd aan uw favorieten.

Evolutie, revolutie en het anarchistisch ideaal

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

werden afgeschaft door het Engelsche parlement, waren de groot-grondeigenaars, wier stemmen hun eigen bronnen van inkomsten verminderden, slechts met zeer groote moeite te bekeeren geweest voor de zaak van het algemeen welzijn; zij hadden zich slechts geschikt naar de direkte wenschen van de menigte. Anderzijds toen Napoleon III van Frankrijk, op heimelijken raad van Richard Cobden eenige maatregelen van vrijhandel nam, werd hij noch door de kamers, noch door zijn ministers, noch door de massa des volks ondersteund; de wetten die hij op bevel liet goedkeuren, konden dus niet blijven bestaan en zijn opvolgers, vertrouwende op de onverschilligheid van het volk, grepen de eerste gelegenheid de beste aan om de protektionistische praktijk en bijna verbodsbepalingen te herstellen ten bate der rijke industrieelen en grond-eigenaars.

De aanraking met verschillende beschavingen brengt samengestelde toestanden voort waarin men zich gemakkelijk kan overgeven aan de illusie om aan den sterken arm van het gezag een eer toe te kennen die toekomt aan heel andere oorzaken. Zoo maakt men er veel lawaai over dat de Britsche regeering in Indie de sutti of weduwenoffers op den brandstapel hunner echtgenooten heeft afgeschaft, terwijl men er terecht over verwonderd moet zijn dat de Engelsche overheden gedurende zooveel jaren met slechte argumenten weerstand hebben geboden aan den wensch van alle menschen van hart in Europa en Indië zelf; men vroeg zichzelf met verbazing af waarom de regeeringzich zelve maakte tot de medeplichtige van een lagen troep beulen door de Brahmaansche instrukties niet af te schaffen, die elke andere sanktie misten dan de duidelijk ver-