is toegevoegd aan uw favorieten.

Evolutie, revolutie en het anarchistisch ideaal

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hoe weinig gevorderd onze wetenschap der geschiedenis nog zijn moge, er is een feit dat den geheelen hedendaagschen tijd beheerscht en het wezen van onze eeuw vormt, en dat is de almacht van i het geld. Geen lompe boer, die op een afgelegen dorp woont, of hij kent den naam van een potentaat van fortuin die de koningen en vorsten beveelt; niemand die hem niet beschouwt als een soort van godheid die zijn wil voorschrijft aan de geheele wereld. En zeker de onnoozele boer bedriegt zich niet. Hebben wij niet onlangs eenige joodsche en christelijke bankiers elkander het genoegen zien geven om de zes groote mogendheden aan den teugel te leiden, de gezanten en vorsten te laten manoeuvreeren, aan de hoven van Europa nota's te doen teekenen die zij op hun kantoren hadden laten redigeeren? Verborgen achter in hun loge hebben zij voor zich een groote komedie laten afspelen, waarvan de volkeren zeiven de akteurs waren en die met blijdschap bombardementen en veldslagen aanwakkerden: veel bloed mengde zich in het feest. Nu smaken zij de voldoening hun werkplaats te houden in de kabinetten der ministers, in de geheime vertrekken der vorsten en de politiek der staten in te richten naar de behoeften van hun handel. Ten gevolge van het nieuwe volkenrecht hebben zij Griekenland, Turkije verpacht en zij maken zich klaar om alle andere staten, zoo groote, als kleine, te verpachten. Prinsen zijn ze nieten koningen verwaardigen zij zich niet te zijn maar zij houden de symbolische munt in handen waarvoor de wereld in aanbidding zich buigt.

Een ander geschiedkundig duidelijk feit komt tot de kennis van allen die studeeren. Dit feit, een reden