is toegevoegd aan uw favorieten.

Evolutie, revolutie en het anarchistisch ideaal

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

erfelijk voortgeplant, fladdert nog in de ruimte in de oogen van talloos velen. Het duurt voort, al tracht men zich dagelijks te wijzigen ten einde tegemoet te komen aan de twijfelingen, de nieuwe denkbeelden en een onophoudelijk aangroeien der ontdekkingen van de wetenschap, die hetnietteminschijnbaarzoobrutaal minacht en onteert. Deze veranderingen van plunje, deze vermommingen zelfs helpen de kerk en met haar alle godsdienstige eerediensten om haar gezag op de geesten te handhaven, om de hand te leggen op de gewetens, om geleerde mengsels van oude leugens met nieuwe waarheid te maken. Nooit moeten zij die denken vergeten, dat de vijanden van het denken tegelijkertijd door de macht der dingen, door de logika van den toestand, de vijanden zijn van alle vrijheid. De autoriteiten zijn overeengekomen om van den godsdienst, den sluitsteen van hun tempel te maken. Aan het volk, den Simson, om de zuilen omver te halen waarop hij steunt!

En wat te zeggen van de instelling der „Justitie?" Haar vertegenwoordigers willen zichzelven, evenals de priesters, beschouwen als onfeilbaar, en de openbare meening, zelfs eenstemmig, is niet in staat hun de rehabilitatie af te dwingen van een onschuldig veroordeelde. De overheidspersonen haten den man die uit de gevangenis komt om hun terecht te verwijten zijn ongeluk en het zoo zware gewicht van de sociale afkeuring die hem op monsterachtige wijze ten deel is gevallen. Ongetwijfeld beweren zij niet de afspiegeling van de godheid op hun gelaat te hebben, maar wordt de justitie, ofschoon een simpele abstraktie, ook niet gehouden voor een godin en prijkt haar beeld niet in de paleizen van justitie? Evenals de