is toegevoegd aan uw favorieten.

Evolutie, revolutie en het anarchistisch ideaal

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

/

zij een internationale wereldrepubliek vormden, spreken over de „Fransche of Duitsche of Italiaansche wetenschap," alsof het mogelijk was om onder de hoede van gendarmes <ie kennis van de feiten en de propaganda der denkbeelden binnen de grenzen te houden; men wil protektionisme voor de produkten van den geest zoowel als voor de rapen en de katoentjes. Maar in evenrecigheid zelfs van deze intellektueele inkrimping in de hersenen der importeurs, verruimt zich de gedachte der kleinen. De mannen van omhoog vernauwen hun terrein en hun hoop naarmate wij, de opstandelingen, bezit nemen, van het heelal en onze larten vergrooten. Wij voelen ons kameraden de htele wereld door, van Amerika tot Europa en van Europa tot Australië; wij bedienen ons van dezelfle taal om dezelfde belangen te eischen en het (ogenblik komt waarop wij dezelfde taktiek, hetzelde woord van vereeniging spontaan zullen volger. Ons leger verrijst in alle hoeken der wereld.

In 'ergelijking van deze wereldbeweging is wat men overeengekomen is patriotisme te noemen niets anders dan een vernauwing van alle gezichtspunten. Men loet naïf zijn onder de naïven, om niet te weten dat de „katechismussen van den burger" de liefde Dt het vaderland prediken om het geheel der belangn en voorrechten der bezittende klasse te dienen en dal zij ten bate van deze klasse den haat van grens ot grens tusschen de zwakken en onterfden trachteite onderhouden. Onder het woord patriotisme en de noderne kommentaren waarmede men het omgeeftverbergt men de oude praktijken vanslaafsche gehoorzamheid aan den wil van een chef, de algeheele afwering van het individu tegenover lieden die