is toegevoegd aan uw favorieten.

Evolutie, revolutie en het anarchistisch ideaal

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de macht vasthouden en zich van de geheele natie willen bedienen als een blinde kracht. Evenzoo treffen de woorden „orde," „sociale vrede" onze ooren met een schoonen klank, maar wij wenschen te weten wat die goede apostelen, de regeerders, er onder verstaan. Ja, de vrede en de orde zijn een groot ideaal dat verwerkelijkt moet worden, echter onder één voorwaarde, nl. dat deze vrede niet die zij /an het graf, dat die orde niet die zij van Warschau Onze toekomstige vrede moet niet geboren worden uit de onberedeneerde overheersching van sommigen en uit de hopelooze slavernij van anderen, maar uit d( goede en oprecht gemeende gelijkheid onder kamereden.

V.

Het eerste doel van alle aktieve en nauwgezette evolutionisten moet dus zijn de omringende maatschappij die zij in hun gedachte hervormm, in den grond te leeren kennen. En in de tweedeplaats moeten zij zoeken zich nauwkeurig rekensaap te geven van hun revolutionair ideaal. De studie Kervan moet te zorgvuldiger zijn, naarmate dit ideaalde toekomst met een grooter veelzijdigheid omvat, wai allen, vrienden, zoowel als vijanden, weten dat let niet meer te doen is om gedeeltelijke kleine hervoriingen, maar om een algemeene revolutie, om het ge.eel der maatschappij in al haar uitingen.

De voorwaarden zelve van het leven schruen ons den voornaamsten wensch voor. Het geroep het geklaag dat opgaat uit de hutten van het pitteland,