is toegevoegd aan uw favorieten.

Evolutie, revolutie en het anarchistisch ideaal

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

is en die, behalve de roem en het genie, zooveel Alexanders, Cesars en Attila's zijn! Evenzoo zijn de financiers die moe van het verdienen, al hun bezittingen geven aan een schoone zaak, betrekkelijk zeldzame wezens en zelfs zij die de wijsheid zouden bezitten hun wenschen te beteugelen kunnen niet stilstaan bij deze fantasie, het milieu zelf waarin zij zich bevinden gaat voort met voor hen te werken; de kapitalen houden niet op rente op rente af te werpen. Van het oogenblik dat een mensch bekleed is met eenig gezag, hetzij priesterlijk, hetzij militair, hetzij administratief, hetzij finantieel, is zijn natuurlijke neiging om er gebruik van te maken en zonder kontrole: er is geen cipier die niet zijn sleutel in het slot draait met een aangenaam gevoel van zijn almacht, geen boschwachter die niet het eigendom zijns meesters bewaakt met blikken van haat tegen den strooper; geen veldwachter die niet een soevereine minachting gevoelt voor den armen duivel, dien hij sommeert.

En als de geïsoleerde individuen reeds verliefd zijn „van wege het deel der koningschap," dat men de onvoorzichtigheid heeft gehad hun te verleenen, hoeveel te meer de gekonstitueerde lichamen die de tradities van erfelijke macht en een gemeenschappelijk point d'honneur hebben!

Men begrijpt dat een individu, onderworpen aan een bizonderen invloed, toegankelijk kan zijn voor de rede of de goedheid en dat hij, getroffen door een plotseling medelijden afstand doet van zijn macht of zijn fortuin weggeeft, gelukkig den vrede te hervinden en begroet te worden als een broeder door hen die hij vroeger buiten zijn weten en onbewust