is toegevoegd aan uw favorieten.

Evolutie, revolutie en het anarchistisch ideaal

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

men hun den aanstaanden triomf aankondigt. Het is hun niet meer te doen om de zaak zelve maar om de eer die zij brengt, de voordeelen die zij oplevert, de luiheid die zij goedvindt. Zoo wordt een kommissie benoemd van ingenieurs om de klachten te hooren der eigenaars die onteigend worden door de vervaardiging van een waterleiding. Het zou heel eenvoudig zijn om eerst die klachten te bestudeeren en erop te antwoorden in alle billijkheid; maar men vindt het voordeeliger om deze klachten eenige jaren op te schorten ten einde de verleende gelden te gebruiken om nog eens een algemeene gelijkmaking van de streek te maken, die reeds gemaakt is en goed ook. Bij kostbare paperassen voegt men andere kostbare paperassen.

Het is een hersenschim om te verwachten dat de anarchie, een menschelijk ideaal, te voorschijn kan komen uit de republiek, die een regeeringsvorm is. De beide evoluties loopen in omgekeerde richting en de verandering kan alleen plaats hebben door een sterke breuk, d.w.z. door een revolutie. Bij dekreet vestigen de republikeinen het geluk des volks, door de politie beweren zij zich te handhaven. De macht die niet anders is dan het gebruik van het geweld, zal tot eerste zorg hebben om zich haar toe te eigenen,Jom zelve alle instellingen te bevestigen, die de regeering der maatschappij vergemakkelijken. Misschien zullen zij de brutaliteit hebben ze te hernieuwen door de wetenschap om er nieuwe kracht aan te verleenen. Zoo gebruikt men in het leger nieuwe uitvindingen, zooals rookloos kruit, draaiende kanonnen, snelvuurkanonnen, allen uitvindingen die slechts dienen om sneller te vermoorden. Zoo heeft men bij de politie