is toegevoegd aan uw favorieten.

Evolutie, revolutie en het anarchistisch ideaal

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en zij vragen tegen al die „makers van wanorde" een bizondere wetgeving, een onverbiddelijke onderdrukking. Maar hoe streng men de wet kan maken, de gedachte, die gist, zal zij niet kunnen onderdrukken. Als het een Encelade gelukte een stuk berg in een krater te werpen, zou de uitbarsting niet plaats hebben langs den plotseling versperden weg, maar de berg zou elders splijten en door de nieuwe opening zou de lavastroom zich uitstorten. Na de uitbarsting der Fransche omwenteling meende Napoleon de reus te zijn die den Krater der revoluties zou sluiten en de troep vleiers, de oneindige menigte onwetenden geloofden het met hem. Toch droegen zelfs de soldaten die hij in zijn gevolg liet opmarcheeren door Europa bij om nieuwe denkbeelden en zeden te verspreiden; terwijl zij bezig waren hun verwoestingswerk te volbrengen, nam een toekomstige Russisch „dekabrist" 2) of „nihilist" zijn eerste les in den opstand van een krijgsgevangene, gered uit de ijsschotsen van de Beresina. Evenzoo verbrak de tijdelijke verovering van Spanje door de legers van Napoleon de ketenen, die de Nieuwe Wereld verbonden aan het land der Inquisitie en bevrijdde de groote overzeesche provincies van het ondragelijk koloniaal beheer. Europa scheen stil te staan maar door den terugslag zette Amerika zich in marschroute. Napoleon was slechts een voorbijgaande schaduw geweest.

') De beroemdste der Titanen, die in opstand kwamen tegen Jupiter. Men gebruikt den naam voor iemand die onmachtige pogingen doet tot het verkrijgen van een nieuwe orde van zaken.

Vertaler.

') Zoo heeten de Dersonen die in Rusland hebben deelgenomen aan den militairen opstand van 26 December 1825. Naar December heeten zij Dekabristen.