is toegevoegd aan uw favorieten.

Evolutie, revolutie en het anarchistisch ideaal

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

_1_ l_r*

.« ur'jrpn ;i i v iiii

de livrei der kerK aannemen, upicwu ~v

hen niet het belang voorzat om het oude geloof der voorvaderen te veinzen. Maar men moet heden bij millioenen de mannen tellen die zich christenen noemen en het enkel huichelen. Wat de bladen der sakristie ook zeggen mogen, de vervolgingen die de kerkelijke lieden hebben te ondergaan, behooren niet onder die welke men ernstig opvat en de „gevangene van het Vatikaan" doet alleen tranen storten bii belanghebbende tranenvergieters. Hoeveel scherper is het lot der stakende werklieden die men verjaagt uit hun arm verblijf of die men bij hoopen neerschiet, en dat der anarchisten die men martelt inde gevangenissen. De overtuigingen hebben alleen recht op eerbied in verhouding tot de toewijding die zij inboezemen. Al die genieters en die lieden der wereld die met groot vertoon terugkeeren in den schoot der kerk, zijn zij daardoor medelijdenswaardig voor de ongelukkigen, teeder voor hem die lijdt, r bataat reden om daaraan te twijfelen.

~ De teekenen des tijds wijzen er integendeel op dat de materieele uitzetting der kerk samengaat met een werkelijke vermindering van het geloof. Het katholicisme is niet meer die goede godsdienst van Selate"' heid en nederigheid die den arme toestond de armoede, het onrecht, de sociale ongelijkheid te aanvaarden. Neen, zelfs de arbeiders die zich vereenigen in zoogenaamd „christelijke" vereenigingen en die bijgevolg den Heer zouden moeten prijzen voor zijn oneindige goedheid, vroom afwachtende of de raven van Elias hun 's avonds en 's morgens brood en vleesch komen brengen, deze arbeiders gaan tot het socialisme over, redigeeren statuten, eischen loons-

1