is toegevoegd aan uw favorieten.

Preeken

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Mot weemoed leg ik dit bundeltje preeken ter perse, van den man die op den 12den October 1906 zoo onverwacht werd ontrukt aan zijn gezin, zijn werkkring en aan hen die hem hadden leeren kennen en dus waardeeren.... Het is een weemoedige arbeid te bladeren in de schriftelijke nalatenschap van een, dien gij van nabij hebt gekend. De hand is u zoo vertrouwd; gij bladert; gij leest, gij e& e ëe lezene uit de hand - en uwe gedachten dwalen naar dagen die voorbij zijn, dagen doorgebracht met hem dien gil — gil beseft het bij het gedenken ook van dezen doode'- te weinig hebt liefgehad, Gij zoudt hem

nog iets willen zeggen; een misverstand ophelderen ,

een hartelijk woord spreken - maar het is te laat

Pieter Sybolts is 28 Februari 1867 geboren te Hoogkerk. In liet naburige Groningen bezocht hij liet gymnasium; na het eindexamen in 188b, studeerde hij daar aan de universiteit een jaar m e ou e letteren; in 1887 kwam hij, die inmiddels het propaedeutisch examen theologie te Groningen had afgelegd, naar Amsterdam waar hij als student aan e

universiteit en aan de kweekschool der Doopsgezinden

werd ingeschreven. In 1892 proponent geworden, huwde hij in hetzelfde jaar Elisabeth Jesse, die als eene liefhebbende gade hem veertien jaren ter zijde heeft mogen staan. Als leeraar diende hij van 18, -