is toegevoegd aan uw favorieten.

Preeken

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

af achtereenvolgens de Doopsgezinde gemeenten, te Warga, de Iïijp en Middelburg. 16 Oetober 1900 is hij te Leegkerk naast zijne moeder begraven.

Sybolts is geen .gemakkelijk", geen „beminnelijk" man geweest. Hij behoorde niet tot hen die stormenderhand de harten veroveren. Maar hij had betere kwaliteiten, zoodat de kring niet klein is van wie tot hem hebben leeren opzien, terwijl zijne allernaasten hem zeer lief hebben gehad.

Hij was een noordelijk type. Reeds zijne spraak verried hem. maar ook zijne wijze van optreden. Hij had iets stugs bij eene eerste kennismaking. Hij schonk niet spoedig zijn vertrouwen. Hij was geen optimist, die spoedig en gaarne het beste denkt en hoopt. Hij stiet sommigen aanvankelijk zelfs min of meer af. In hoever een en ander uit zijn gestel — hij heeft altijd veel met zijn lichaam te kampen gehad — is te verklaren, mag hier onbesproken blijven. Maar met grooten nadruk zij gezegd: dat hij een bekwaam, een eenvoudig en een trouw man is geweest.

Bekwaam : hoeveel heeft hij in zijne pastorieën gearbeid, zonder nochtans het pastorale werk te verwaarloozen. Hij maakte al zijne studie dienstbaar aan zijn levenswerk: godsdienstonderwijs geven en evangelieprediking. Hun, die hem kenden, was het niet verborgen dat hij veel wist, maar de buitenwereld mengde hij daarin niet: preeken zijn schier het eenige dat van hem in druk is verschenen. Het zijn slechts enkele van de honderden die hij heeft geschreven. En daarnaast liet hij een eerbiedwaardig aantal excerpten na uit veelsoortige boeken, blijken van aanhoudende, ernstige studie.