is toegevoegd aan uw favorieten.

Preeken

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vervullen en gij zoudt de dwaasheid van Job kunnen navolgen, die met God in 't gericht wilde tredon, omdat er iets gebeurde wat hij niet begreep en wat hem persoonlijk onaangenaam was. En dat is nu wel menschelijk, maar toch bron van lijden, dat vooreen deel voorkomen kan worden.

Een kind begrijpt ook niet altijd, waarom zijn ouders dit doen en zoo met hem handelen en het verzet zich tegen hun wil soms, barst uit in toorn of wordt verteerd door verbittering, terwijl het later, veel later, misschien pas als het zelf vader of moeder is, de reden van hun leiding begrijpen en waardeeren leert. En nu is de afstand van een kind tot zijn ouders nog maar gering, vergeleken bij die tusschen God en den menscli! Daarenboven: besluiten van ouders zijn bijwijlen te veranderen, maar wie zich tegen God en Zijne wetten verzet, bereikt niets dan zijn eigen ongeluk. Of wat anders roept de menscli over zich in dan dit, wanneer hij zich verloopt in eindelooze klachten, als hij bitter het leven verwenscht of ook, wanneer hij roekeloos met de gestolde wetten spot en daarmee lichaam en ziel verderft?

Waren wij meer doordrongen van de beperktheid onzer kennis — ons oordeel zou vaak zachter zijn, onze waardeering van anderen grooter, onze ootmoed jegens God en Zijne leiding met ons dieper, ons geluk meerder. —

Wij kennen ten deele — maar wij kennen dan toch ook. Zeker. „De verborgen dingen zijn voor den Heer onzen God, maar de geopenbaarde voor ons en onze kinderen, om te doen naar al de woorden Zijner wet". Om te doen. Juist. Hier is een gebied, waarop