is toegevoegd aan uw favorieten.

Preeken

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

weten zegt. trouw ook in liet kleine, trouw ook in 't verborgen, trouw zonder te vragen naar voor- of nadeel, noeh naar wat oen ander doet, verdwijnt onze twijfel aan de hooge Gerechtigheid, die in de wereldgeschiedenis en in des menschen leven heerschappij voert.

Wij weten dan, dat de stem des gewetens is de stem van God, van onzen God. De kennis langs dezen weg verkregen is eene van andere orde dan die door het verstand wordt gevonden, maar zij is daarom niet minder zeker. Zij is van dezelfde soort als die welke ons zegt, dat onze moeder ons liefheeft of dat een rein leven te verkiezen is boven een onheilig.

Wij kennen ten deele — maar wij kennen toch voldoende, om een vasten grond te vinden voor ons vertrouwen. Het is geen toeval, dat wereld en lot regeert. Zie rondom U: overal orde en regelmaat, overal wet en doelmatigheid. Er komt over ons een gevoel van veiligheid als wij dien rustigen gang waarnemen, waarbij geen weifelen of wankelen is, geen schaduw van ommekeer. Uit Zijne werken leeren wij God kennen als verwant aan den denkenden, naar bedoelingen werkenden menschengeest. Alleen „zoo hoog de hemel is boven de aarde zijn Gods wegen hooger dan onze wegen, zijne overleggingen hooger dan onze overleggingen". W elnu — wij mogen dan ton deele kennen, God kent volledig. En dat te weten is ons genoeg. Wij kunnen overeenkomstig ons plichtsbesef werken en streven, zoolang de tijd ons wordt gegund en de uitkomst veilig overlaten aan