is toegevoegd aan uw favorieten.

Preeken

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

juk der wet, die toen evenmin als au ia staat was de behoeften van oene menschenziel to bevredigen.

Ondiepe en onzelfstandige naturen mogen verlangen te steunen op dezen staf; zedelijk zwakken en gevallenen mogen ziclizelven trachten te bedriegen door te mcenen, dat boete-doeningen zonder bekeering een mensch rein maken voor U-od; een schitterende eeredienst moge de innerlijke holheid en armoede van cene wettelijke godsvereering voor velen, die binnen en buiten staan, verbergen — in andere vormen zal vroeg of laat steeds terugkeeren, wat bij t begin van onze jaartelling geschiedde : met pijnlijk en ongeduldig verlangen werd er uitgezien naar redding uit den grooten nood, naar den Messias, den brenger van Gods rijk, den verkondiger van Gods wil, die vrede zou geven in de harten en rust voor de zielen.

't Was misschien omstreeks denzelfden tijd, toen Job zijn kreet des twijfels perste uit de beklemde borst, dat een wijze in Indië. dien zijne vereerders den Buddha, den verlichte, noemden, met dezelfde belofte voor vermoeiden en belasten opstond.

Het kan niet onbelangrijk zijn een wijle te luisteren naar zijne prediking, die tot op den dag van heden, naar schatting, door schier een derde deel van alle niensclien voor de hoogste waarheid wordt gehouden. En dat te meer niet, wijl in onzen tijd door sommigen eene vergelijking wordt gemaakt tusschen het Buddhisme en 't Christendom, die ten nadeele van het laatste uitvalt.

Daarenboven is de geestesrichting van den godsdienst van Buddha, het pessimisme, onder on» niet vreemd. Zij wordt integendeel ook nu nog door