is toegevoegd aan uw favorieten.

Preeken

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

noch ons onverschillig maakt voor 's levens wèl en wee, maar dat ons tot blijmoedig en werkzaam vertrouwen stemt.

Gij menschenkind! zoo spreekt Christus ons toe, gij bewandelt in uw leven een veelszins duisteren weg, waarvan gij het einde niet vermoogt te zien en op dien weg wordt u menig kruis te dragen gegeven en al strompelende en struikelende, soms vallende, komt gij vooruit. Maar houd goeden moed : gij zijt niet alleen. Onzichtbaar verzelt u de zorgende liefde van God, die het einde van uw weg wel ziet en die uwe krachten wil stalen door uw worstelen, die uw waarachtig geluk wil vermeerderen door al de ervaringen van uw leven, waar Hij u door henen leidt.

Voed het oud vertrouwen weder;

Zoek in 's Hoogsten lof uw lust.

Ook in donkerheid en smart

Troost Hij 't Hem verbeidend hart.

Gij bekleedt — zoo luidt verder Christus1 prediking — wie gij ook zijt, eene eervolle plaats in Gods schepping en uw leven heeft een doel, gelijk dat van alles wat door de kracht en door den wil van God bestaat; door met ijver en volharding uwe beste krachten aan te wenden tot het zoo trouw mogelijk volbrengen van uw levenstaak en tot bevordering van het waarachtig geluk van uwe naasten door hen lief te hebben zooals gij zelf bemind wilt worden, zult gij rust vinden voor uwe zielen, 't Is de rust als die van het kind, dat zich nabij en in de hoede zijner ouders veilig weet en dat vertrouwt in de goede