is toegevoegd aan uw favorieten.

Preeken

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bedoeling van hun wil, al is die ook in strijd met zijne eigene wenschen; dat zich verblijdt, omdat het arbeiden en streven mag onder het oog hunner liefde en tot verwezenlijking van hun plan.

Wat gij blusschen moet, dat is niet de belangstelling voor de dingen dezer wereld noch voor uw eigen lot, maar dat is uw zelfzucht, de wortel en de bron van schier alle kwaad en van veel lijden, omdat zelfzucht het volstrekte tegendeel is van de liefde, het wezen van God en de wet van zijn liijk.

Wanneer gij kunt uittreden uit uwe eigene zelfzuchtige wenschen en begeerten; wanneer gij u gaat wijden aan de belangen van uw naaste: wanneer gij henengaat om zwakken op te richten en bedroefden te troosten, om gevallenen te steunen en hulpbehoevenden uwe hand te reiken, om anderen mee te deelen van wat u om niet meer geschonken is dan hun ; wanneer gij alzoo u zeiven verloochent en den bloei van Gods koninkrijk bevordert — dan zult gij eerst recht al het geluk deelachtig worden, dat gij in staat zijt te vinden op aarde. Want dan zult gij uw eigen leven verrijken en veredelen en tot volle ontplooiing komen van de n door God geschonken gaven. Zelfverloochening voert tot zelfverwezenlijking. Wie zijn leven verliest om mijnentwil zal het vinden. Liefhebben met onbaatzuchtige en volle liefde is gelukkig zijn en rust vinden voor de ziel.

Dat is ook de weg, waarlangs gij komt tot de ervaring van Gods liefde; want 't is in den regel d«uuom, dat een mensch twijfelt aan Zijne liefde, omdat hij zelf te weinig ware liefde bezit. Het kruis zal u evenmin als mij bespaard worden, maar wie's Vaders