is toegevoegd aan uw favorieten.

Preeken

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wier ouders dronkaards zijn en die daardoor reeds op jeugdigen leeftijd vergiftigd werden door den alcohol,; kinderen waarvan vader en moeder of een van beiden een ergerlijk leven leiden en dan een schadelijk voorbeeld zijn voor hun kruost; kinderen, die in huis getuigen zijn van twist en tweedracht, soms niet veel anders hooren dan kijven en schelden, geen eerbied leeren voor het goed van anderen, geen eerbied ook voor waarheid en rechtschapenheid; kinderen van allerlei leeftijd en in allerlei graad ongelukkig.

Gij kunt ook weten, dat na de invoering der kinderwetten, 1 Dec. van 't vorige jaar, deze kinderen staan onder bescherming van de wet, vooral doordat de wet het mogelijk maakt onwaardige ouders hunne macht geheel te ontnemen over hun ki-oost; — en verder, dat de Nederlandsche wetgever heeft gerekend op de medewerking van particuliere liefdadigheid door te bepalen, dat vereenigingen, welke aan de wettelijke voorwaarden voldoen, belast kunnen worden met de voogdij over deze kinderen.

De vereeniging t. s. v. v. en g. heeft zich inderdaad ingericht volgens de bepalingen van de wet (eveneens onze Middelburgsche afdeeling en strekt hare zorgen reeds metterdaad uit over meer dan 100 jongens en meisjes, die op jeugdigen leeftijd menigmaal eene levensgeschiedenis te vertellen hebben, waarvan u de haren te berge zouden rijzen.

Waar dus de wetgever gerekend heeft op particuliere hulp, mogen wij, leden eener Christelijke gemeente, zeker niet doof blijven voor deze roepstem en mocht onze kerkeraad veronderstellen in uwen geest te handelen door eéns per jaar eene collecte toe te staan.