is toegevoegd aan uw favorieten.

Preeken

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de wijze waarop ik wil pogen dat te volbrengen — ik neem mij voor u daarvan rekonschap te geven in dit uur, door de beantwoording van twee vragen:

Vooreerst deze:

Wat wil ik trachten hier te brengen ?

En voorts:

Wat hoop ik hier te vinden ?

Wenscht gij een bijbelwoord, dat den geest aangeeft van mijne antwoorden — gij kunt dat vinden in Ps. 73: 28a.

„ Maar mij aangaande, het is mij goed nabij God te zijn".

Ik wil derhalve trachten voor alles godsdienstprediker te zijn, u te getuigen van de vroomheid, voor zoover ik haar zelve bezit en die een menschenhart zoo rijk en zoo zonnig maakt.

En dat in de eerste plaats, wijl dit mij voorkomt de eigenlijke taak te zijn van den voorganger eener gemeente, die immers eene vereeniging van menschen is, ter onderhoudingen aankweeking van godsdienstzin maar ook, omdat ik meen, dat wij menschen allen haar

voor vele dingen noodig hebben.

Wanneer ik er terstond aan toevoeg, dat ik in vrijzinnigen geest denk werkzaam te zijn, dan behoef ik hier toch niet te vreezen, dat men daarbij zal denken aan eene vroomheid van lageren graad, aan een godsdienst met minder ernst, minder diepte, minder verreikenden invloed op het leven dan wanneer ik mij b.v. orthodox noemde. Het heeft mij altijd tegelijk geergerd en bedroefd, wanneer ik van „godsdienstige" modernen hoorde spreken. Alsof er ook anderen waren of mochten zijn, alsof de vrijzin-