is toegevoegd aan uw favorieten.

Preeken

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nige richting op godsdienstig gebied niet juist geboren ware uit het zielsverlangen naar een reiner, helderder, dieper godsvrucht, die op hechter bodem staat, dan eene zoogenaamd bovennatuurlijke openbaring haalkan geven. Ik tel hen onder mijne geestverwanten niet, wier godsvrucht meent te kunnen leven van ontkenningen en die dus geen diepgaanden invloed heeft op het innerlijk en uiterlijk leven beiden.

Wanneer wij ons vrijzinnigen noemen, dan wil dat voor u als voor mij hopelijk zeggen, dat naar onze overtuiging de godsdienst niet van buiten af, door bovennatuurlijke openbaring in kerk of bijbel, priester of belijdenis belichaamd, tot menschen is gebracht — maar dat hij is een natuurlijk bestanddeel van de menschenziel, aan welker ontwikkeling iets hapert als niet ontwaakt is de behoefte aan aanbidding, aan eene gemeenschap met God, waarbij het den menscli „goed" is, naar 't woord van onzen psalmdichter; eene gemeenschap, die, als zij inderdaad bestaat, heel ons denken en gevoelen beheerscht, onzen blik op menschen en dingen, op wereld en lot wijzigt, ons handelen en spreken bestuurt — en onzen godsdienst dus heel wat meer doet zijn, dan een zondagskleed, dat velen zich nog omhangen uit gewoonte of wijl zij zich niet geheel hebben kunnen ontworstelen nog aan geheiligde traditie — ook omdat het tot eene beschaafde opvoeding schijnt te behooren.

„Vrijzinnig godsdienstig'1 wil verder voor ons zeggen, dat wij, vorm en wezen nauwgezet onderscheidend, de waarachtige vroomheid niet alleen vinden bij ons zeiven of alleen waardeeren, waar zij verschijnt in een kleed, dat ons passend voorkomt, maar overal,

6