is toegevoegd aan uw favorieten.

Preeken

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

schetsen, wat ik versta onder vrijzinnigen godsdienst. De beginselen, die ons samenbinden, werpen de afscheidingen tnsschen de verschillende kerkgenootschlippen omver en trekken een nieuwe lijn vaak dwars door dezen heen. Wij rekenen allen te behooren tot de onzen, die met ons willen arbeiden aan de vrije ontwikkeling van het godsdienstig leven, waar zij ook wonen en met welke namen zij zich noemen.

Van die vroomheid nu, welke wereldburgeres is, die reeds den psalmdichter deed zeggen blij gelukkig: „het is mij goed nabij God te zijn , zeide ik in den aanvang, dat ik haar wilde helpen kweeken en bevorderen naar de mate mijner krachten niet alleen, omdat dit te doen de aangewezen taak is van eene gemeente en haar voorganger, maar ook, omdat ik vroomheid een van de grootste zegeningen acht voor

alle menschen.

Ik hoor in mijne verbeelding reeds protesten. Immers hierover worden al meerderen het eens in onze dagen, dat het ééne noodige dit is, dat er verbetering komc in de maatschappelijke toestanden, dat er recht worde gedaan aan den minderen man, dat voordeondeiliggende klassen der samenleving de strijd om het bestaan lichter gemaakt worde, dat er gelijkheid kome in levensvoorwaarden. Het zoogenaamde sociale streven is het éen en het al, de broodvraag - de hoofdvraag! En — zou men kunnen zeggen — mag een predikant, die het benijdenswaardig voorrecht heeft van zoovele oude en jonge ooren te bereiken, mag hij doen alsof het maatschappelijk vraagstuk niet het vraagstuk ware?