is toegevoegd aan uw favorieten.

Strijd

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

haar voorhoofd, toen hij haar hevige aandoening zag, en begreep, dat er groote dingen gaande waren. Tom ze hem vertelde, straalde uit haar oog een reine blijdschap hem tegen.

Marks en zijn vrouw luisterden, af en toe een dankbaren blik naar het bedje werpend.

Er was iets plechtigs in het kamertje. God was genaderd tot de menschen om hunne harten te beroeren, het Goddelijke en het menschelijke hadden elkander geraakt en de mensch had gevoeld, dat God is. Stil ontzag voor den Machtige vervulde nog de harten.

„Mag ik dan met jullie danken," vroeg Ammerberg „en zoo deelen in den tastbaren zegen, dien de Heer hier gaf."

„Als 't u blieft, dominee," antwoordde Marks van harte en allen knielden neer.

Toen ze weer zaten en zwegen, omdat innerlijk bewegen zoo sterk was, werd er geklopt.

Het was de dokter, die dadelijk het bedje zag en een langen blik op het patientje wierp om den toestand te onderzoeken.

Elise verhaalde hem, wat het kind had doorgemaakt en hoe ze er mee gehandeld had. Hij lachte ongeloovig, toen hij van de kippeveer hoorde.

,,'t Kan zijn, 't kan zijn, maar ik zal een injectie geven, 'k heb alles bij mij. Voorts stoomen, dat is uitstekend, daarin heeft u het beste middel aange-