is toegevoegd aan uw favorieten.

Fazant, pauw, kalkoen en parelhoen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eenige deelen van ons land overgeplant. Ilij teelt ook in liet wild voort; (laar er echter, uit gebrek aan voedsel, vooral bij veel sneeuw, dikwijls vele omkomen, moet men, om dit te voorkomen en liet jachtveld steeds genoegzaam met deze wildsoort bevolkt te houden, tegen den winter eenige hennen en hanen opvangen en deze tot in Maart op zolders en in hokken houden, als wanneer zij wederom uitgezet kunnen worden. Intusschen verlaten deze halfwilde fazanten somtijds vrijwillig de bosschen, waarin zij uitgebroed en opgegroeid zijn, gaan zich zelfstandig vestigen, leven het geheele jaar door volkomen in den wilden staat, telen voort, vermenigvuldigen zich en vormen koloniën, die zonder hulp van den mensch kunnen bestaan. Er zijn intusschen voorbeelden, dat dergelijke koloniën zonder eenige blijkbare oorzaak, plotseling verhuizen en spoorloos verdwijnen." „Eenige jaren geleden," schreef Mr. II. Alberda in 1844, „is deze vogel ingevoerd in Opsterland, Schoterland en Ooststellingwerf, waar hij thans geheel in het wild leeft en voortteelt. Vooral in de eerstgenoemde gemeente is hij zeer menigvuldig. Hij heeft zich van daar ook over een deel van Sinallingerland uitgebreid." „In alle provincies van Nederland behalve Groningen en Drente leefde hij nog in 1879 in volkomen wilden staat."

Aan het bovenstaande kunnen wij toevoegen, dat eenige jaren geleden door Mr. Beyma in de bosschen van Oldeberkoop (Oost-Stellingwerf) eenige Boschfazanten zijn gepoot, maar dat zij spoorloos verdwenen zijn.

Tevens kunnen wij meedeelen, dat ook Drente tegenwoordig boschfazanten rijk is; op het landgoed „d'Ehze" heeft Mr. Brants te Heerenveen een aantal van die fazanten gebracht en thans vindt men ze daar in den omtrek menigvuldig. Daarentegen worden, zooals ons van betrouwbare