is toegevoegd aan uw favorieten.

Fazant, pauw, kalkoen en parelhoen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

chinese pheasant). Met zekerheid kunnen wij aannemen dat hij in ons werelddeel veel later is ingevoerd dan de Goudfazant. Schrijvers uit dc 16e eeuw, o. a. Gessner, vermelden hein niet.

In China, zijn vaderland, draagt de Zilverfazant den naam Jng-Kv (Zilverhoen) en Pih-Heen (wit Hoen); zijn sierveeren dienen in zijn vaderland als kenteekenen van den rang onder de civiel-Mandarijnen. liet schijnt, dat deze heerlijke vogel in China slechts zelden in gevangenschap wordt gehouden en volgens Père David komt hij tegenwoordig ook slechts spaarzaam meer in den wilden staat voor.

Strijdlustig in hooge mate, kan de Zilverfazant niet met andere soorten samen gehouden worden. Twee mannetjes, die hetzelfde gebied bewonen, zijn voortdurend met elkander in strijd. Ook andere dieren hebben veel tc lijden van de heerschzucht van den Zilverfazant; hij vecht op leven en dood met den huishaan en verdrijft, als hij in het woud vrij kan rondzwerven, alle andere wilde hoenders, in de eerste plaats natuurlijk den gewonen Boschfazant. Ook den zwakkeren Goudfazant bekampt hij voortdurend, ook jegens den mensch toont hij zijn strijdlustige natuur. Cronau verklaart zelfs, dat de bekende verpleger geen uitzondering vormt en somwijlen op zoodanige wijze wordt aangevallen, dat het betreden van de volière gevaarlijk wordt; de aanval wordt dikwijls geheel onverwacht gedaan en is dan voornamelijk op het hoofd en de oogen gericht.

Alzoo minder geschikt voor het leven in vrijheid, is de Zilverfazant overigens een der meest begeerde en hooggeschatte bewoners der volière. Zijn gracieuse, trotsche houding, de schoone vederpracht, die zulk een harmonisch geheel vormt, maken hem tot een prachtige verschijning. Bovendien stelt deze vogel matige eischen en is hij zeer goed