is toegevoegd aan uw favorieten.

Fazant, pauw, kalkoen en parelhoen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dat hij zeker van de buit was; maar de pauw, eenmaal op den grond, liep zeker tienmaal sneller dan de hond en ontkwam. De oude jagers in Indië verzekeren, dat, wanneer de pauw bij het eerste schot niet dood is, hij van de tien gevallen negenmaal ontkomt. De pauw is in het loopen veel behendiger dan in het vliegen.

In de engte gedreven, verweert hij zich echter en hakt met zijn scherpen snavel op alles wat hem in den weg komt. Hij is zelfs niet bang voor een hond. Hij is somwijlen in zulk een blinde woede, dat de jager hem vangen kan. Het vleesch van den pauw is in de jeugd zeer smakelijk en is ook tegenwoordig nog op den vorstelijken disch als pronkschotel te vinden. Oude pauwen zijn alleen in de soep te gebruiken, hun vleesch neemt een te bitteren smaak aan, voornamelijk wanneer zij zich met bessen hebben gevoed.

7. De Rassen.

Behalve de gewone, blauwe Pauw, zooals men die zich gewoonlijk voorstelt en die wij in de vorige bladzijden hebben beschreven, zijn er ook nog andere rassen, die veel zeldzamer voorkomen.

a. De Javaansehe of groenha 1 zige Pauw [Faro mulicus), die soms ook getemd voorkomt, verschilt van den gewonen, vooral door den vorm van de kuifveeren; deze bestaat uit 10 of 12, soms ook uit meer, van een smalle vlag voorziene veeren van dezelfde kleur als die van den gewonen pauw, doch bijna tweemaal zoo lang. De ronde, schubvormige, schitterend groene halsveeren zijn rood- of, beter gezegd, koperachtig goudgeel gezoomd, wat hun dat eigenaardige op massief metaal gelijkend voorkomen geeft, dat