is toegevoegd aan uw favorieten.

Fazant, pauw, kalkoen en parelhoen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

liet zomerkleed met den wintermantel, met andere woorden. de vernieuwing van het gevederte. De rui grijpt den pauw zeer aan, voornamelijk in de jeugd bij bet vormen van den nieuwen sleep. Ofschoon bet ruien geen eigenlijke ziekte is, zoo vereischt de pauw. evenals alle andere hoendersoorten, in die periode toch een zorgvuldige verpleging, wanneer men waarde aan een schoone ontwikkeling van den sleep hecht.

Voor de bloedvorming is eene krachtige, gezonde redering noodzakelijk. „Ook heb ik, zegt Mej. Lamberts, „steeds opgemerkt, dat een pauw, in het bijzonder de haan, in den ruitijd veel meer voedsel tot zich neemt, dan in den zomer." Vóór alles heeft de liefhebber en pauwenfokker er voor te zorgen, dat er geen ziekten ontstaan gedurende den ruitijd; men dient ze te voorkomen door een zeer zorgvuldige oppassing. De rui begint in Augustus. Binnen eenige dagen heeft de haan zijn sleep geheel miloren en dan begint de rui over het geheelc lichaam, met uitzondering van de kuifveeren, die van den rui verschoond blijven. Eerst in Maart bekomt de haan zijn sleep weer volkomen terug en toont zich dan in een nieuw prachtgewaad. Aanbeveling verdient het, dat de pauwen van hun jeugd af, aan een stal gewend zijn, zoodat zij gedurende den rui niet aan alle weer en wind zijn prijsgegeven, daar vooral vochtige koude een zeer nadeeligen invloed op hen uitoefent. Zooals wij reeds vroeger opmerkten, kan men de pauwen des avonds met een stukje spek of vleesch in het hok lokken.

9. Voedering.

Zooals bekend is, voedt de pauw zich als onze huis-