is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerboek der land- en volkenkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Neemt men nu voor de ruimte tusschen o en 100, voor die tusschen 100 en 200 M. enz. telkens eene andere kleur, dan zullen de kleuren de hoogteverschillen aanduiden, en stelt men zich 1111 voor, dat eene gelijke manier is gevolgd voor eene geheele berggroep, dan zal men in de kleuren de hoogteverschillen kunnen aflezen en zich alzoo met behulp van de in kleuren geteekende hoogtelagenkaart eene voorstelling kunnen maken van het relief. Naar deze methode is de hoogtekaart van Nederland in den „Schoolatlas" geteekend. Is de schaal der kaart kleiner, dan moeten de doorsnijdingsvlakken op onderling grooteren afstand worden gelegd. iWen zie de Alpenkaart in „Schoolatlas." Op de kaarten der landen en werelddeelen zijn verschillende kleuren aangenomen voor land beneden den zeespiegel, voor land tusschen 0 en 200 M., van 200 500 M., van 500 1500, van 1500 5000 M. en voor land daarboven.

Voor de zeediepten zijn drie tinten aangenomen: tot 200 M., van 200 tot 2000 M. en dieper dan 2000 M.

Om dan binnen de grenzen der kleuren, voor de hoogtelagen aangenomen, nog oneffenheden van den bodem aan te duiden, bedient men zich van schrapjes, die zwakker bij heuvelland en laag bergland en bij flauwe hellingen, zwaarder bij hoogere gebergten en steilere hellingen worden genomen.

B. DE AARDOPPERVLAKTE EN DE MENSCHENWERELD.

§ 6. Verdeeling van Land en Water. Voor slechts ongeveer 1/4 is de aardoppervlakte niet met zeewater bedekt. Eene globe of eene wereldkaart geeft ons drie groote landniassa's te Oude en z'en: Oude Wereld, die uit drie werelddeelen Nieuwe bestaat: Europa, Azië en Afrika; Amerika, Wereld. Waarvan de beide helften door de smalle landengte van Panama zijn verbonden, en het vastland Australië. Amerika en Australië worden, omdat zij eerst sedert het begin der nieuwe geschiedenis zijn ontdekt en van uit Europa zijn gekoloniseerd, de Nieuwe Wereld geheeten.