is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerboek der land- en volkenkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

rijk Nederland is «root 33 ,Kxi KM- (C><x> GM2) en heeft 51

" Hoewel Nederland geheel tot de Benedenrijnsche laagvlakte behoort, kan het toch naar hoogte en aard van den bodem in

twee deelen worden onderscheiden.

Vooreerst het oostelijke hoogere deel, grootendeels bestaande uit menigmaal heuvelachtige zand- en grintgronden1 waarop in Westerwolde, Drente, oostelijk Friesland, in noordelijk en oostelijk Overijsel en op de grenzen van Noord-Brabant en Limbuij, hoogveen ligt of lag. In de tweede plaats het westelijke vlakke, lagere deel, bestaande uit gronden, die op de hellingen vai het vorige deel liggen, derhalve later ontstaan zijn Dit zj zeekleigronden, waarop dikwijls laagveen en langs de nu rivierklei ligt. Langs de zee loopt eene strook hoogeren grond, die gedeeltelijk tot duinen is opgestoven.

* De hoogere deelen waren het vroegst bewoond ; doch wijl ze over 't geheel in vruchtbaarheid moeten onderdoen voor de lagere Weilanden van het W. en N., die tevens aan zee liggen en derhalve zeehandel kunnen drijven, is de bevolking in deze laatste veel dichter geworden, is het aantal steden en dorpen hier veel grooter dan ginds, sedert men er 111 is ges aagi vooi een voldoenden afvoer van het overtollige binnenwater en voor bescherming tegen het buitenwater te zorgen. Het lagere westelijke deel toch ligt voor een aanzienlijk deel in ot zelfs beneden den gemiddelden zeespiegel, terwijl bij hooge vloeden en hoogen stand van het binnenwater, zonder voldoende maatregelen, een nog veel grooter deel zou moeten overstroomen.

De grootste hoogteverschillen zijn van ruim 320 • •

(ten Z. van Vaals op de grens) en ongeveer 5 M. Al .

(sommige droogmakerijen). , , , „ . . .

S 24 Het Nederlandsche polderland. Om het la^e westelijke en noordelijke deel des lands bewoonbaar te maken heeft men het land, waar de kusten der zee en de rivieroevers „iet hoog genoeg waren, vooreerst door dijken omgeven die

onmiddellijk bij de hoogere deelen aansluiten. Verderheetmen

de wateren, in het lagere deel gelegen, zoowel de kleinere door de natuur gevormde als menigmaal ook de gegravc ,