is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerboek der land- en volkenkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

op de laatste ten Z. van Uitgeest bloembollenteelt. De oostrand van de duinstreek en liet Gooiland zijn Noord-Hollands

schoonste streken. .

De handel heeft zijn' hoofdzetel in Amsterdam. De fabrieksnijverheid is het drukst in Amsterdam, de Zaanstreek, het Gooi en Haarlem.

Amsterdam (510000 i.), de hoofdstad des lands, ligt op een moerassigen veenbodem aan den Amstelmond, die door een' dam afgesloten, reeds vroeg eene veilige haven aanbood aan het IJ, in 't midden van Europa's westkust. Zij wordt door kanalen doorsneden, die haar het voorkomen van eene eilandenstad geven. Het Noordhollandsch kanaal, de Oranjesluizen (naaide Zuiderzee), het Noordzeekanaal vooral, dat zich bij ljnuiiden tot eene buitenhaven verbreedt, en eene rechtstreeksche verbinding met de Noordzee schiep, waaraan in den nieuweren tijd behoefte bestond, verder liet Merwedekanaal (opvolger van de Keulsche vaart), dat de stad met den Rijn en Duitschland in gemeenschap stelt, benevens 4 spoorwegen, brengen de voornaamste verbindingen met de buitenwereld tot stand. Deze verkeerswegen, groote kapitalen, de van ouds bekende energie der Amsterdamsche kooplieden, goede dokken, entrepots en pakhuizen, de Nederlandsche Bank, doen den handel bloeien. Geldhandel, handel in koffie, suiker, tabak, thee, koren. Ook de nijverheid wordt er veel beoefend: o. a. werktuigfabrieken, scheepstimmerwerven, suikerraffinaderijen, meubelfabrieken, diamantslijperijen, likeurstokerijen, chocoladefabrieken. Bekende inrichtingen voor onderwijs: twee hoogescholen, handelsschool, eenige hoogere burgerscholen, gymnasium, kweekschool v. onderwijzers en onderwijzeressen, blindeninstituut. Het Rijksmuseum bevat eene hoogst belangrijke verzameling schilderijen van onze groote meesters. De Dierentuin is een der beroemdste van Europa. De pleinen en kerken van Amsterdam bevatten in vele gedenkteekenen menige herinnering aan Neerlands roemrijk verleden. Het aangelegen Nieuweramstel is grootendeels bij Amsterdam ingelijfd.

In of bij het schilderachtige Gooiland, met zijn hoogeren zandbodem: de vesting Muiden (Muiderslot); Weesp met