is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerboek der land- en volkenkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET'BINNENHOF IN DEN HAAG. (Zie nevenstaande plaat).

'«-flravenhace of Den Haag ligt op den rand van Delfland, waar dit aan Rijnland grenst en tevens op de grens van de duin^romlcM en liet laagveen De noordwestelijke deelen der stad liggen op zandgrond; liet zuidoostelijke deel is op laagveeii K^uwd.

een flauw oploopende heuvel aan de NW. zijde van den Vijver en liet Binnenhof s nog een binnenduin. Een grafelijk jachthuis, misschien op de PI aa ts staande, was wellicht de aanleiding, dat graaf Willem I + i2<w een begin maakte met het bouwen van zijn slot, waarheen hij of Florte V zijn' zetel waarschijnlijk van s-Gravenzande uit verplaatste. Bij het slot van Willem II ontstond een dorp, dat naar het grafelijke bosch den naam van 's-Gravenhage ontving. 1-ang bleef Den Haag den naam van dorp behouden, waarom dan ook Constantijn Huygens, toen hij de heerlijkheid der hofstad bezong, haar

kon der dor„en jreen, daer vder steeg een pad is ,

Maer dorp der steden een, daer yder straet een stad is.

De kern der stad is nog altijd, hoewel Den Haag vooral naar het NW is uitgebouwd, waar het bijna met Schevemngen samenhangt, waarmede het ééne gemeente vormt, het Binnenhof, waar het grafelijke slot werd gesticht. Het is nu een ruim plein, omsloten door gebouwen. aan de NW. zijde, langs den Vijver, het in 1651 door de Staten van Holland gestichte gebouw waar de Eerste Kamer der Staten Generaal versradert• daar tegenover de vergaderzaal der Tweede Kamer, aan dc NO zijde de oude Ridderzaal, nu Loterijzaal genoemd Verder zij 11 er de ministeriën van Binnenlandsche Zaken, van Waterstaat, Handel Nijverheid Op het Binnenhof staat eene in 1885 opgerichte ijzeren fontein met de beeltenis van graaf Willem II. Langs het door joh . Man rits gestichte Mauritshuis, met eene belangrijke verzameling schiller ie komt men op het Plein, den ouden grafelijken moestuin, waarop een standbeeld van Prins Willem I, en waaraan de gebouwen

voor het ministerie van Justitie, van Oorlog van Ko XrVirï sSe°tëiT 1,.., iinrwroti Paul en dat van de Nieuwe Litteraire oocieieu.

Naar de ZW "zijde komt men van het binnenhof op het Buitenhof

me? een monument voor Koning Willem II. t^gs ^ZW. zijd van

den Viiver leidt de weg onder de Gevangenpoort door, waar o.a. Ut

Witt gevangen heeft gezeten, naar de Plaats, waar eertijds de gerechts-

p la a ts w as f h c t Grofne Zoodje geheeten. Eene wandehnglangsden

fraaien Vijverberg geeft een schoon gezicht over den Vijver op de

«ebmiwen aan de westzijde van het Binnenhof en voert of terug naar

het Plein, of (naar het NO) langs het Toumooiveld naar het Korte

Voorhout en vervolgens naar het Bosch, of (naar het NW.) naar net

lange Voorhout eene breede, schaduwrijke laan, waarlangs groote

gebouwen o a 'dat «n de Koninklijke I^bliotheek en verder angs

den Kneuterdijk naar de P'aats, van waar men het Noordeu^e bereikt

waaraan het Koninklijk Paleis, dat in 1533 gebouwd en later vergroot, wel niet een van de schoonste gebouwen der stad is, maar «at wie kostbaarheden bevat. Vóór het Paleis staat het .11 '^ opgerichte algemeen bekende ruiterstandbeeld van Prins Willem I Weizijn zoo het 111 historisch opzicht meest merkwaardige gedeelte der stac rondgewande .