is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerboek der land- en volkenkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET STADHUIS TE MIDDELBURG. (Zie nevenstaande plaat).

Hoewel niet meer zoo als voorheen bezaaid met groote en kleine buitens en kasteelen van den Middelburgschen adel of koopmansland, is liet landbouwende Walcheren nog altijd een mooi eiland dat met zijne vier steden en zeventien dorpen zich als een lieflijk panorama vertoont voor hem, die den „Landen jan , den rumi Ék. M hoogen Abdijtoren te Middelburg is beklommen. Maar Arnemuiden en Vere zijn vervallen grootheden; Vlissingens nieuwe havenwerken hebben het niet weer kunnen doen worden wat het ini den tijd der Compagnie was, en ook Middelburgs tijden van bloeiende welvaart /iju voorbij. Onder de bescherming van het slot dat aan de Arne was getouwd, een breed water, dat van uit het Sloe tot het midden des eilands opdrong, werd de plaats, welker vroegste geschiedenis onbekend is niet alleen de marktplaats voor het eiland, maar ook eene veilige haven voor den zeehandel, vooral op West- en Zuid-Europa Omtrent het midden der 14e eeuw werd M,ddf'^u'1^J^1ed1 den drukkenden Dordtschen stapel. Als hanzestad dreef Middelburg een aanzienlijken handel, die nog toenam, toen in 1404 Willem IV van Beieren de stad het stapelrecht verleende, en dne jaar later de

ingezetenen vrij werden gesteld van alle ,"ark|,0''enn.e7'!/ ^eDVak Woudrichem. Nog andere bepalingen omtrent handel en rechtspraak bevoordeelden de stad zeer. Mij een leveudigen handel kwam eenc aanzienlijke lakenindustrie, zoodat dan ook 111 1380 als stapelplaats voor Engelsche wol tijdelijk Middelburg werd aangewezen. De macht ge Oost indische en de rijke Westindische Compagnie maakten Middelburg tot eene welvarende stad. Maar de Arne verlandde reeds vroeg; eene haven van Middelburg naar Arnemuiden, 111 1100 gegraven, verzandde en ook de onder Karei V gegraven haven naar Nieuwland in den Middelburgschen polder onderging hetzelfde lot. De achteruitgang der Compagnie kwam daarbij en de Fransche overheersching gaf den genadeslag. Eene haven, onder koning Willem I gegraven, voldeed niet en het Walcherensche kanaal, in 1873 geopeiid heeft van1 Middelburg geene zeestad weer kunnen maken. In hoofdzaak is Middelbur nu de marktplaats voor het eiland met verder binnenlandsch en eenig buitenlandsch verkeer. Eene schoone herinnering ^" MKldelburgs bloeitijd is het prachtige stadhuis, welks schoon gebeeldhouwde geve s met vijf en twintig beelden van Zeeuwsche graven en gravinnen prijkei an Dirk V den tienden graaf, tot Karei V, den vier en dertigsten. Reeds onder Karei den Stouten, den een en dertigsten graaf, ls nH." met het stadhuis beginnen te bouwen. Het westelijke deel is 111 gebruik als vleeschhal De trap leidt van de markt naar eene ruime voorzaal, waar de Hooge Vierschaar werd gehouden. Op het ste;de',jk""l^unln dat op het stadhuis is gevestigd, zijn \xTsehitkiKk oudhtden merkwaardigheden te zien, o.a. het rad dat •do?r ^uoWens

de Ruyter te Vlissingen op de lijnbaan werd gedraaid A^re^\vo1^ worden in de laatste jaren deelen van den gevel, die reeds sterk beginnen te verweeren, vernieuwd.