is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerboek der land- en volkenkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE St.-JANSKERK TE 's-HERTOGENBOSCH.

(Zie nevenstaande plaat).

's-Hertogenbosch of Den Bosch heeft een dergelijken oorsprong als 's-Gravenhage. De stad is gelegen aan de samenvloeiing van Dommel en A tot Dieze ('t laatste is nu een boezemwater) en dit punt was de natuurlijke plaats van samens,rooming tevens voor het verkeer. «Muiten brachten langs de stroompjes de waren der Meien, ter markt, aa. bijen en honig, terwijl naar den anderen kant Dieze en Maas verkeerswegen aanboden naar Holland en Gelderland. De onmiddellijke omgeving is laag en blootgesteld aan overstroomingen en kon gemaklm onder .a,„ «O

dadelijk ten Z. van de groote rivieren en in de natnjhe.d van b laatstgenoemde provinciën maakte, dat de stad reeds in t laatst der12e eeuw met muren en grachten werd omringd. Tot voor korte jaren is De Bosch eene vesting gebleven, die dikwijls is belegerd geworden. Nu is de hoofdstad van Noord-Brabant nog altijd de markt voor de omgeving, tevens met eenige industrieën, als sigarenfabrieken, bierbrouwerijen. De onmiddellijke omgeving der stad heeft blootgesteld aan de overstroomingen van de Beersche Maas als zij is, natuurlijk alleen weiland; het bouwland ligt verderaf op de hoogere gronden, waar waarschijnlijk ook het bosch zal zijn geweest dat de stad haren naam heeft gegeven. Er komt meer vee en zuivel dan koren. aar1 d markt. Het schoonste gebouw der stad, zeker wel de mooiste des lands, is de St.-janskerk. In .280 werd met den bouw begonnen; in 14.9 brandde de kerk evenwel geheel af, maar werd ze herbouwd. Het gewelf rust op niet minder dan 150 pilaren. Het oude, zware geel koperen doopvont, met een deksel in den vorm van een toren is merkwaardig. Sedert in 18,0 de St.-janskerk, die van ^gafb,j Hervormden in gebruik was geweest, weder aan de Roomsch Katholieken is teruggegeven, zijn de fresco's op de kerkgewel ven hers e d. Ook is de kerk verder gerestaureerd, waardoor het schoone beeld bouwwerk tot zijn recht kon komen. Een minder aangename., indruk dan de kerk maakt de toren.